QUMPARA KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

1.1 Aşağıda tanımlanan Uygulama, ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. OYAL İŞ MERKEZİ 108 /1 912 ŞİŞLİ, İSTANBUL , TÜRKİYE adresinde ikamet eden NOBİUM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - NOBİUM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE DANIŞMANLIK TİC.LTD.ŞTİ. tarafından yönetilmektedir.

1.2 Kullanıcılar, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) kendileri tarafından onaylanması ile yürürlüğe gireceğini ve bu koşullara uygun davranmakla yükümlü olduklarını bilmektedirler.

1.3 Şirket ve Kullanıcılar ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.

 

2. Tanımlar

2.1 “Uygulama”; Her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları Nobium’a ait olan, Kullanıcı’lara Marka’ların kampanyalarını ulaştırmak ve kampanya koşullarının karşılanması durumunda Kullanıcı’lara promosyon ödülleri ileten Qumpara adlı uygulamadır.

2.2 “Kullanıcı(lar)”; Uygulama kullanıcısı olan gerçek kişileri ifade eder.

2.3 “Şirket”; Uygulama’yı işletmekte olan, Madde 1.1’de belirtilen NOBİUM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - NOBİUM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE DANIŞMANLIK TİC.LTD. şirketini ifade eder.

2.4 “Marka(lar)”; Nobium ile gerçekleştirdiği işbirliği çerçevesinde Uygulama üzerinden çeşitli kampanyalarını duyuran, Kullanıcılara kampanya ve avantajlar sunan, gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

2.5 Veri Kullanım Onayı: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ikincil mevzuat, Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Gereğince Uygulamaya kayıt yapan kullanıcıların uygulamayı kullanmasından önce Aydınlatma Yükümlülüğü, Uygulamayı Kullanma Neticesinde Şirketin Kişisel Verilerin İşlenmesi, Saklanması, Aktarılması, İmhasına İlişkin Açık Rıza Beyanı, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Saklanması, Silinmesi ve İmha Politikalarının tamamının ve dönem dönem yasal gereklilikler kapsamında aydınlatma yükümlülüğü ile bildirilen değişikliklerin tamamını içeren rıza beyanı

3. Sözleşme’nin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu; Şirket tarafından Uygulama aracılığıyla sunulan hizmetlerin Kullanıcılar tarafından kullanımına ilişkin usul ve şartlar ile Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

2.     BAŞVURU VE ÜYELİK

1. İşbu Sözleşme’ye konu Uygulama, işbu Sözleşme ve Uygulama’da zaman zaman yayınlanabilecek şartlar ve ilgili mevzuata uygun şekilde kullanılmak koşuluyla 18 yaşından büyük herkese açıktır.

2.Kullanıcı, Uygulama’yı indirip, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup GSM numarasını onayladıktan sonra, işbu Koşullar dahilinde Uygulama’yı kullanmaya başlayabilir

3.Kullanıcı, başvuru esnasında verdiği tüm bilgilerin, daima ve her bakımdan eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu kabul eder. Kullanıcı, her zaman kişisel bilgilerini Uygulama aracılığıyla güncelleyebilir.

4. Şirket tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Kullanıcı başvurularını reddedebilir veya Kullanıcı başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. Şirket, işbu Sözleşme ve/veya Uygulama’da belirtilen diğer kural ve koşullara aykırılık, Kullanıcı başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, Kullanıcı başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması da dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın Kullanıcı statüsüne son verebilir.

5. Kullanıcı, oluşturulmuş hesabı ile şifrelerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Kullanıcı’nın kendi isteği dışında böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde Kullanıcı derhal Şirket’i bilgilendirmek ile yükümlüdür. Böyle bir durumda Kullanıcı, Şirket tarafından üyeliğinin dondurulması gibi tedbirler uygulanabileceğini kabul eder.

6. Kullanıcı, Uygulama’da gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile Uygulama’da zaman zaman yayınlanabilecek koşullara, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Uygulama’nın işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır.

7. Kullanıcı, hesabında yer alan veya Uygulama’ya kendisi tarafından yüklenen bilgi ve içeriklerin tam, doğru ve güncel olmasından sorumlu olduğunu, bilgilerin doğru ve güncel olmaması nedeniyle ödül kazanamaması halinde Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder. Kullanıcı ayrıca bu bilgi ve içeriklerin yanıltıcı olmadığını, karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira, tehdit veya taciz gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, bu bilgi ve içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları ve kişilik hakları da dahil olmak üzere herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu madde başta olmak üzere Kullanıcı tarafından Uygulama’ya yüklenen ve işbu Sözleşme ile Uygulama’da yer alan diğer koşul ve şartlara aykırı bilgi ve içerikler Uygulama’dan kaldırılabilecek, bu tür içerikler nedeniyle Kullanıcı’nın Uygulama’dan faydalanma imkanı kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir.

8. Uygulama’nın kullanımından kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Şirket, Kullanıcı’nın Uygulama üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan Şirket’in uğrayacağı zararlar Kullanıcı’ya rücu edilecektir.

9.  Kullanıcı Uygulama’da yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için Uygulama’ya erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

10. Kullanıcı, Uygulama’ya yüklediği içeriklerin virüs, casus yazılım, kötü niyetli yazılım, truva atı, vs. zararlı materyaller içermeyeceğini, Uygulama’yı veri madenciliği gibi amaçlarla kullanmayacağını beyan eder.

11. Şirket’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Saklanmasına İlişkin Politika, Kişisel Veri Kullanım Onayı ve Uygulama üzerinden yayınladığı sair koşulları mevzuat ve şirket faaliyetleri gerektirdikçe, aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Uygulama’yı yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Şirket tarafından Sözleşme, Veri Kullanım Onayı ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Uygulama’da aydınlatma yükümlülüğü yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Uygulama’nın kullanılması ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

12. Kullanıcı tarafından Uygulama kapsamında sağlanan bilgi ve içeriklere ilişkin düzenlemeler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve yürürlükte olan tüm diğer mevzuat kapsamında düzenlenmekte olup, Şirket Kullanıcı bilgilerini işbu Sözleşme ve Veri Kullanım Onayı’nda belirtilen kapsam dışında kullanamaz ve yine bu kapsamda belirtilenler dışında üçüncü kişilere açıklayamaz. Uygulama kapsamında toplanan bilgiler, Şirket tarafından işbu Sözleşme ve Veri Kullanım Onayı’nda belirtilen amaç ve faaliyetlerin yerine getirilmesi için yeterli sürede saklanacak ve bu bilgilere yetkili kişiler tarafından erişim sağlanabilecektir. Şirket, ayrıca Kullanıcı tarafından sunulan bilgileri kullanıcı profili oluşturmak, istatistiksel çalışmalar yapmak ve kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

3. Şirket, kullanıcıların üyelik için gerekli kişisel bilgileri, alışveriş bilgileri, web sitesi ve mobil uygulama kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, katıldıkları anketler, konum bilgileri, kullanıcıya özel kampanyaların tasarlanması ve iletilebilmesi için uygulamanın gereği olarak almakta, burada ve Veri Kullanım Onayı’nda belirtilen koşullarla işlemektedir. Şirket, size özel avantajlar verebilmesi için başka şirketlerle işbirliği yapabilir. Uygulama üzerinden kampanyaya katıldığınızda kampanya katılım koşullarını kabul etmiş oluyorsunuz. Söz konusu şirketlerin kampanyalarından faydalandığınızda Uygulama’ya göndermiş olduğunuz fiş fotoğrafı şirketler ile paylaşılmaz. Uygulamaya kayıt sırasında paylaştığınız; adınız, soyadınız, telefon numaranız, e-posta adresiniz, kimlik bilgileriniz gibi kişisel bilgilerinizi toplayabilir ve işbirliği yaptığı şirketler ile sunulan promosyon, kampanya, tanıtım, pazarlama ve diğer fırsatlardan haberdar olmanızı sağlamak, bu doğrultuda Şirket ya da işbirliği yaptığı şirketler tarafından e-posta, sms ve telefon ile sizlerle irtibat kurmak amacı ile kullanılabilir. Uygulama, kişisel bilgilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar için belirtilen usuller ile hizmet aldığı diğer şirketler ile paylaşabilir. Şirketler, Uygulama ile yaptıkları işbirliği koşulları haricinde de verileri saklama ve kullanma hakkına sahip değildir. Kullanıcı üyelik sırasında onayladığı bu sözleşme ve ayrıca veri kullanım onayı ile bu paylaşımlara, aktarımlara izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14. Şirket, Kullanıcı bilgilerinin kaybı, değişimi, kötüye kullanılması ile bu bilgilere yetkisiz erişimi engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Ancak bu husus, Şirket’in bilgi güvenliği ile ilgili olarak herhangi bir taahhüdü bulunduğu şeklinde yorumlanmayacaktır. Uygulama’nın kullanımına ilişkin risk Kullanıcılar’a aittir.

15. Kullanıcı’nın Uygulama’da nakit para kazanabilmesi için geçerli banka hesabına sahip olması ve Uygulama içerisinde bu hesabı tanımlaması gerekmektedir.

16. Qumpara’nın bir başka şirketle birleşmesi, bir başka şirkete devri veya bir başka firmayı satın alması durumlarında kişisel bilgiler anılanlara devredilebilir/alınabilir, Kullanıcılar'a bahsi geçenlerce de elektronik iletişim yapılabilir. Kullanıcı tarafından Şirket’e bildirilmediği sürece, Qumpara uygulaması cihazdan kaldırılmış veya kullanıcı sözleşmesi sona ermiş olsun/olmasın, bu özellikler geçerli olmaya devam eder.

17. Qumpara Mobil Uygulamasının-Servislerinin kullanımı ücretsiz olmakla beraber; uygulama kullanımının gerektirdiği her türlü haberleşme-iletişim giderleri Kullanıcı’ya aittir ve servis sağlayıcısı ile şahsi anlaşmasına bağlıdır.

 

18. Kullanıcı uygulamanın içerisinde aktif olarak sunulan tüm kampanyalara ait koşulları o kampanyaya katılmadan önce okumak ve o koşulları kabul ediyorsa katılmak zorundadır. Her kampanya farklılıklar gösterebilir ve katılım koşulları aynıdır.

19. Kullanıcı, uygulamanın Markalar tarafından tanınacak ödül ve kampanyalara ait olduğunu, Şirketin aracı olduğunu, Şirketin bu kullanım haklarından yararlanılamaması halinde sorumluluğunun bulunmadığını, muhatabın her zaman ve tamamen Markalara ait olduğunu bilir ve Şirkete herhangi bir ihtilaf yöneltilemeyeceğini kabul eder.

       3. UYGULAMANIN KULLANIMI

1. Kullanıcı, üyelik sırasında kendisinden talep edilen cep telefonu numarasını sağlayacaktır. Aynı cep telefonu numarası ile bir kez üyelik gerçekleştirilebilir. Kullanıcı cep telefonu numarası bilgisinin kullandığı GSM operatörü üzerinden alınarak işlem yapılacağını, ilgili GSM operatörü üzerinden cep telefonu bilgisine ulaşılamadığı durumlarda cep telefonuna gönderilen kısa mesaj üzerinden cep telefonu numarasına ilişkin doğrulama ve tanımlama işlemlerinin gerçekleştirmesi gerektiğini kabul eder.

2 Kullanıcı, üyelik esnasında cep telefonuna gelen kodu başkasına vermemeyi ve bunun saklanmasından sorumlu olduğunu; ayrıca cep telefonunun, başkası tarafından kötüye kullanıldığı tespit edilirse üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını kabul eder.

3 Kullanıcı, Uygulama’ya kayıt olup Uygulama’yı açtıktan sonra o anda kendisine sunulan aktif ürün kampanyalarına ait listeyi görebilir.

4. Kullanıcı her bir ürün kampanyasının üzerine tıklayarak, o kampanyanın detay katılım koşularını bulabileceği uygulama sayfasına erişebilir.

5. Her kampanyanın başlangıç tarihi ve bitiş tarihi  ve geçerli olduğu ürün ve satış noktaları ve ödülleri kampanya detay sayfasında yer almaktadır.

6. Kullanıcı, Uygulama’yı kullanarak katılacağı tüm kampanyaların katılım koşullarını okuyarak, katılım sağlamadan önce kabul etmek zorundadır.

7. Kullanıcı yapmış olduğu alışverişlere ait parekende fişlerini uygulamanın içinden kendisine belirtilen şekilde fotoğraflayarak olası en üst kalite seviyesinde aktarmakla yükümlüdür.

6.Kullanıcı fişlerinin tam ve düzgün şekilde okunamaması sonucu kampanyaya katılım sağlanamamasından Şirket sorumlu değildir. Başarısız olan fiş tanımaları sonucunda Kullanıcı ‘ya katılım girişiminin başarılı veya başarılı olmadığı konusunda geri dönüş yapılır. Eğer fiş kalitesi okunamadığı şekilde bir geri bildirim alındıysa Kullanıcı aynı fişi tekrar gönderebilir.

7. Kullanıcı fişin üzerinde herhangi bir değişiklik yapar, fişin içeriğini bozar, başka bir fiş ile birleştirir veya fiş tamamının görselini tek bir seferde ulaştırmaz ise kampanyaya katılamazlar. Şirket kötü amaçlı katılım yapmaya çalışan Kullanıcıları uygulamadan çıkarma hakkını saklı tutar.

8.Uygulama aracılığı ile Kullanıcıya sunulan avantajlardan yararlanılabilmesi için katılınan kampanyaların koşullarını sağlamak gereklidir. Uygulamanın içindeki kamera ile çekilecek alışveriş fişi fotoğrafı uygulama tarafından kontrol edilecektir. Kampanya koşullarına bağlı olarak fiş üzerinde tarih, işyeri ismi, satın alınması gereken ürün ismi, satın alınması gereken ürün adedi, toplam fiş tutarı bilgileri kampanya koşullarını sağlamalıdır. Aksi takdirde kampanya katılımı başarılı olarak kabul edilmez.

 

9.Alışveriş fotoğrafının uygulamada belirtildiği şekilde temiz ve okunur bir fiş kullanılması Kullanıcınin sorumluluğundadır. Uygulamaya gönderilen buruşuk, silik ve okunmayan fişlerin kontrolü sonrası tüketiciye kampanya katılımı ile ilgili olumsuz yanıt verilecektir.

10 Uygulama’ya dahil Üye İşyerleri’nin kampanyaları, Uygulama üzerinden veya bildirimler ile Kullanıcı’ya ulaştırılacaktır.

11 Uygulama’nın, Kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak şekilde, Kullanıcı kişisel verilerini (ad, soyadı, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres, meslek, eğitim, medeni durum, araç plakası, sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda Kullanıcının o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler, Kullanıcının gönderdiği alışveriş fişi veya faturası üzerinden elde edilen tüm alışveriş bilgileri, yani hangi işyerinden alışveriş yaptığı, alışveriş noktası ve zamanı, ne kadar ödeme yaptığı, hangi ürünleri satın aldığı, hangi kampanyadan faydalandığı, kazandığı ödüller, alışverişindeki ürün bilgileri, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama bilgileri, uygulamayı açtığı lokasyon bilgileri) talep edilmektedir. Bu kişisel veriler Kullanıcının Uygulama faydalarından yararlanabilmesi adına, açık rızanıza istinaden, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik/Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Saklanması Politikası, Veri Kullanım Onayı ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır. Kullanıcı, Uygulama kapsamında gerçekleştirdiği işlemlerin Şirket tarafından istatistiksel olarak raporlanabileceğini, kendisine Şirket yahut diğer firmaların kampanyalarının bildirilebileceğini kabul eder.

12 Kullanıcının, Qumpara uygulamasındaki kampanyalara katılabilmek ve yakınındaki kampanya noktalarını ve fırsatları görebilmek için, Uygulamayı yükleme esnasında veya daha sonra cihazın Ayarlar kısmından, Uygulamanın konum bilgilerini kullanması için izin vermesi gerekmektedir. Kullanıcının o anda bulunduğu konuma (Şehir, semt, bölge, işyeri, mağaza vb lokasyonlara) uygun kampanya ve fırsatları cihazınında (Uygulamada) görebilmesi için Qumpara bu lokasyon bilgilerini saklayabilir ve işleyebilir/inceleyebilir.  Qumpara’nın olağan işleyişinde tüm Kullanıcılar, tüm kampanya fırsatları görebilir ve lokasyondan bağımsız duyurular alır.  Ancak konum bilgisi alınan Kullanıcılara, eğer Kullanıcı farklı bir şehirdeyse ise zaten ilgilenmeyeceği kampanyaları görmek yerine bulunduğu lokasyona özel fırsatları Uygulamada  görebilmesi, bu lokasyondaki fırsatlar ile ilgili bildirimler alması sağlanabilir.

13 Şirket tarafından kullanıcılara yapılacak genel ve özel iletişimler Uygulama üzerinde yayınlandığı anda yapılmış sayılır ve geçerlilik kazanır. Kullanıcı'nın cihazını data ve mobil iletişimine kapatması, uygulamayı kullanmaması, cihazın ayarlar bölümünden ileti alımlarını durdurmuş olması veya ulaşılamaması sebebi ile söz konusu iletişimleri alamaması durumunda bunların olumsuz sonuçları Kullanıcı'ya aittir.

14 Şirket kampanya süresinde verilecek ödül ve promosyonların, kampanya koşularını sağlayan tüketicilere iletilmesinde sorumludur. Vaad edilen ödüllerin temin edilmesinden sorumlu değildir. Bu konuyla ilgili tüketiciye karşı sorumluluk kampanyayı düzenleyen Marka’ya aittir. Marka ve/veya Markalar aynı anda birden fazla kamoanyadan yararlandırılmasına imkan tanımayabilirler.

15 Kullanıcı Uygulamaya üye olurken verdiği bilgilerin (e-posta, telefon numarası, banka hesabı  gibi) doğru olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde ve/veya güncelleme yapmadığı durumda kullanıcı tarafında doğabilecek zararlardan Şirket’in sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

16 Kullanıcı’nın, Uygulama’yı kullanırken kendisine özel olarak (doğum tarihi, tuttuğu takım gibi) sorulabilecek bazı anket sorularına vereceği cevaplar, profil bilgileri içerisinde veya Uygulama sisteminde güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Bu bilgiler kullanıcıları profilleme, hedef kitle yönetimi ve hedef kitleye özel kampanya planlama amaçlı kullanılabilecektir.

17 Kazanılan nakit ödüllerin talebi halinde, kullanıcının Uygulama hesabındaki kazanımlar takip eden ayın ilk ödeme gününde Kullanıcı banka hesabına aktarılacaktır. Mali hükümler gereği nakit taleplerinde alt limit 50 TL’dir ve yılda en fazla 6 kez olmak üzere nakit talebi verilebilir. Bu nakit aktarımlarda devlete ödenmek üzere %10 stopaj vergisi kesilecektir. Bu vergi devlet tarafından değiştirildiği durumda oran farklılaştırılabilecek ve değiştirilen oran kadar vergi kesilecektir. Kullanıcı, hesabına aktarılan tutarlarını Qumparam menüsü içerisinden ve gelen bildirimler ile takip edebilecektir.

18 Kullanıcı, geri ödemeler için kendisine ait bir IBAN, TC Kimlik numarası ve Adres girişi yapacaktır. Kullanıcı’nın bu bilgileri yanlış girmesinden dolayı yapılan yanlış aktarımlardan Şirket sorumlu olmayacaktır. Girilen bilgiler Kullanıcı’ya geri ödeme yapılabilmesi için Şirket sistemlerinde güvenli bir şekilde saklanacaktır.

19 Kullanıcı, Uygulama aracılığıyla muhatap olduğu ve şikâyeti olduğu durumları, Uygulama içindeki e-posta veya müşteri hizmetleri numarası ile Şirket’e bildirebilir ve fakat Şirket, kampanyaya katılan veya ödül dağıtımında sorumlu Marka’ların davranışlarından herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz. Uygulama, yalnızca Kullanıcı’lara mevcut promosyon kampanyalarını tanıtan bir platformdur. Şirket, ilgili Marka’lara gerekli uyarıları yapar, benzer hataları tekrarlayan firmalarla iş ilişkisini keser.

20 Kullanıcı, Şirket’in ücretsiz olarak sunduğu hizmeti istismar edebilecek herhangi bir işlem ve/veya eylemde bulunmamayı kabul eder.

21 Kampanyaya katılım için Qumpara uygulamasına, kullanıcının Kamera ve GPS kullanım haklarını izin vermesi gerekmektedir.

22 Qumpara uygulaması içerisinden gönderilen fişler sistem tarafından kampanya koşularında aksi belirtilmedikçe hafta içi (Pazartesi-Cuma) mesai saatleri içerisinde (09:00 – 18:00) en geç 48 saat içerisinde kontrol edilir ve Kullanıcı’ya katılımıyla ilgili olarak geri dönüş yapılır.

23 Kullanıcı’nın işbu belirtilen Koşullar’a aykırı davrandığının tespiti halinde, Şirket’in Kullanıcı’nın  üyeliğini askıya almaya veya Uygulama’dan tamamen çıkarma hakkını saklı tutar.

24 Kullanıcı’nın sunduğu hizmetten yararlanan Kullanıcı, Uygulama’yı hukuka ve amacına uygun şekilde kullanmayı ve Uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder. Kullanıcı’nin Uygulama aracılığıyla ve/veya dahilinde, işbu Koşullar’a hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle Şirket’in doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

25 Şirket, Kullanıcı’dan kaynaklanan teknik aksaklıklar sebebiyle hizmetten faydalanılamaması durumunda işbu Koşullar ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini ifa edememesi nedeniyle sorumlu tutulamayacak ve kendisinden herhangi bir nam altında herhangi bir talepte bulunulamayacaktır.

26  Kullanıcı , Uygulama dahilinde bulunan, Şirket ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul eder.

27. Uygulama içerisindeki sındaki kampanya, fırsat, ödül ve çekilişler ile ilgili Apple Inc. Şirketinin herhangi bir katılımı, sponsorluğu veya sorumluluğu bulunmamaktadır. Apple sadece uygulamanın dağıtımını yapmaktadır. Tüketici hiçbir şekilde Apple’ı kampanya koşulları ve ödüller ile ilgili sorumlu tutamaz.

4. SONA ERME

      4.1. Kullanıcı , Şirket uygulama üyeliğini istediği anda sebep göstermeksizin, aşağıdaki yollarla iptal edebilir;

              4.1.1.Bilgilerim bölümünden “Üyelik Çıkış” düğmesine basarak

              4.1.2. [email protected] adresine elektronik posta göndererek,

              4.1.3. Cep telefonundan uygulamayı tamamen silerek

 

5. DİĞER ŞARTLAR

    5.1. FİKRİ ve SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1.1 Uygulamanın tasarım, metin, imaj, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları (bundan böyle “Nobium’un telif haklarına tabi çalışmalar” olarak anılacaktır) Şirket’e aittir. Kullanıcı Şirket Hizmetleri’ni Şirket bilgilerini ve Şirket’in telif haklarına tabi çalışmalarını ticari amaçla kullanamaz. Kullanıcı Şirket’in izni olmaksızın, Şirket’in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. Kullanıcı uygulamanın kaynak kodlarına erişmeye, uygulama açığı bulmaya, yaratmaya, sistemi hacklemeye çalışması, kaynak kodlarına ulaşması, işlemesi, saklaması, türetmesi, yayması, çoğaltması ve her ne ad ve nam altında olursa olsun, web veya blockchain tabanlı ve/veya teknolojinin izin verdiği herhangi bir mecrada aktarma, depolama şeklinde izinsiz erişim sonucu tasarrufta bulunamaz, aksi halde aleyhine tüm yasal yollara herhangi bir bildirimde bulunulmasına gerek olmaksızın başvurulacağını bilir.

            5.1.2. Şirket’in; Şirket Hizmetleri, Şirket bilgileri, Şirket telif haklarına tabi çalışmaları, Şirket ticari markaları, Şirket ticari görünümü veya Uygulama vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, aynı ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

    5.2. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ Şirket tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak , sözleşmeyi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Uygulama üzerinden ilan ederek değiştirebilir. İşbu Koşulların değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte ve sonrasında, Kullanıcı tarafından Uygulama üzerinden on-line kabul edilmesi ile geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

    5.3. MÜCBİR SEBEPLER Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda Şirket, işbu Koşullar ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Şirket için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Şirket ‘dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Şirket ‘un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

    5.4. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ İşbu Koşullar’ın uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Koşullar dahilinde uygulanacak ve İşbu Koşullar dahilinde ve/veya bunlarla bağlantılı olarak doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın varlığı halinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

    5.5. SÖZLEŞMEİN FESHİ İşbu Koşullar, Kullanıcı’nin üyeliği sona erinceye kadar yürürlükte kalacak ve Taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şirket, Kullanıcı’nin İşbu Koşullar dahilinde belirtilen hükümlere ve Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Şirket Hizmetleri’ne ilişkin benzeri kurallara aykırı hareket etmesi durumunda; sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

    6.        ŞIRKET’İN KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ Kullanıcı, İşbu Koşullar dahilinde doğabilecek ihtilaflarda, Şirket ‘un kendi veritabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtların ve defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; Şirket ‘un yemin teklifinden ari kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.

 

    7.         YÜRÜRLÜK İşbu Sözleşme Kullanıcı’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı yürürlüğe girmiştir.